AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”), veri sorumlusu sıfatıyla Shu Arge İnovasyon ve Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak kişisel verilerinize verdiğimiz önem doğrultusunda; müşterilerimizin, üyelerimizin, web sitesi ve mobil uygulama ziyaretçilerimizin, iş ortaklarımızın, çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK” veya “Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun bir biçimde toplanmasına, işlenmesine, aktarılmasına, korunmasına ve bilgi güvenliğinin sağlanmasına ilişkin ilgili kişileri bilgilendirmek amacı ile hazırlanmıştır.

Şirket’imizin Aydınlatma Metni’ne ilişkin değişiklik yapma hakkı saklıdır. İşbu Aydınlatma Metni’ni Şirket’imizce kısmen veya tamamen yenilenmesi halinde yürürlük tarihi güncellenecek ve internet sitemiz olanwww.chargeinn.com.tradresi ile mobil uygulama başta olmak üzere ilgili kanallar vasıtasıyla ilgili kişilerin erişimine sunulacaktır.

1-0Veri Sorumlusu

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne 395960-5 sicil numarası ile kayıtlı, ticari merkezi Akçaburgaz Mah. 3132. Sk. No: 2 Esenyurt İstanbul adresinde bulunan Şirketimiz, KVKK’nın 10. maddesi çerçevesinde Veri Sorumlusu olarak nitelendirilmektedir.

2-0Kişisel Verilerin Toplanması

Şirket veri sorumlusu olarak, kişisel verileri, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun şekilde, Şirket ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle ve bunlarla sınırlı olmamakla birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirket’imizin, internet sitesi, mobil uygulamalar ve sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplayabilecektir.

Bu çerçevede toplanan kişisel verileriniz; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için ve işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak, KVKK m. 4/2 hükmünde öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya KVKK m. 5/2 ve KVKK m. 6/3 hükümlerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

3- Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, elektronik ortamlar üzerinden toplanmaktadır.

Şirket’in internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden Üyelik Sözleşmesi’ni onaylamanız durumunda üye kullanıcı olacaksınız. Şirket tarafından sözleşme kapsamında; elektrikli araçlarınızın şarj edilmesi için kurulan şarj istasyonlarının kullanımına ilişkin alt yapı hizmeti ve istasyonlara ilişkin statik bilgilerin sunulması gibi hizmetler verilecektir. Bu çerçevede;

 • Şarj hizmetinin sunulması ve bu faaliyetlerin ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini, 
 • Faaliyetimiz kapsamında sözleşmelerdeki hizmetlerin sunulması ve bu hizmetlerin kalitesinin arttırılması, Şirket’in satış, satış sonrası destek faaliyetlerinin yerine getirilmesi, 
 • Hukuki ve ticari güvenliğin sağlanması,
 • Regülasyon ve uyum ile hukuki süreçlerin yönetimi, 
 • Kamu kurum kuruluşları ve diğer kuruluşlarla ilişkilerin sürdürülmesi,
 • İş sağlığı ve güvenliği ile müşteri ilişkileri ve çağrı merkezi süreçlerinin yürütülmesi ve icrası, 
 • Destek hizmetleri ile yükümlülüklerinin, müşteri memnuniyetinin, kurumsal iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması ve icrası, 
 • Aplikasyonların hazırlanması ve var olanların devamlılığı, 
 • Finansal operasyonların yürütülmesi ve mali konuların takip edilmesi, 
 • Tüketici şikayetlerinin yanıtlanması,
 • Şirket’imizin taraf olduğu dava ve icra takiplerinin yürütülmesi,
 • Danışmanlık, iş ortaklığı, satın- alma, ihale ve satış işlemlerinin yürütülmesi,

Açık rızanız olması halinde, Kimlik Bilgileri (isim, soyisim, doğum tarihi, TCKN, meslek bilgisi gibi), İletişim Bilgileri (dahili telefon, cep telefonu numarası, e-posta, adres gibi), Lokasyon (Konum Bilgisi gibi), Müşteri İşlem Bilgileri (üye numarası, işlem numarası, destek ve talep bilgisi gibi veriler, kullanım hizmet türü gibi veriler), Pazarlama (Ürün ve hizmetlerin sunulması, kullandırılması ya da tanıtılması için oluşturulan internet sitelerindeki ve mobil uygulamalardaki davranış bilgileri ve çerez verileri, anket verileri, kullanım alışkanlıkları gibi), Diğer (araç bilgisi, araç plaka bilgisi, kart bilgisi, şarj istasyon kullanım tarih ve zamanı) dair kişisel verileriniz:

 • Kampanya, çekiliş ve yarışmaların gerçekleştirilmesi, 
 • Müşteri memnuniyetinin arttırılması, 
 • Marka algısının ölçülmesi ve iyileştirilmesi, 
 • Pazar araştırması ve anket süreçlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Segmentasyon ve pazarlama analiz çalışmaları yapılması, teklif, hediye ve promosyon sunulması, analiz ve profilleme yapılması, hedefli tanıtım yapılması; özel kutlama, temenni iletimi, ödül, çekiliş ve beğenilen, tekrar erişmek istenilen, hatırlatılmasından memnuniyet duyabilecek içeriklerin iletilmesi,
 • Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin beğenilerinize, kullanım alışkanlıklarınıza ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilmesi ve bu kapsamda ticari elektronik ileti gönderilmesi,
 • Tüm müşterilere yapılan ve/veya kişiselleştirilmiş kampanyaların, ürün ve hizmetlerin tanıtım ve pazarlaması, bunlara ilişkin iletişime geçilmesi, kampanya ve indirimler hakkında bilgilendirme yapılması; üyelik, etkinlikler ve ekonomik avantajlardan yararlanma olanaklarının sağlanması ve bunların kullanımı için gerekli işlemlerin yerine getirilmesi,
 • Etkinlik ve eğitimlerin düzenlenmesi ve katılımcıların belirlenmesi.
 • İş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, topluluk şirketlerimiz ve doğrudan veya dolaylı pay sahiplerimiz ile birlikte sağladığımız ürün ve hizmetler ile bu kişilerin kendi ürün ve hizmetlerinin tanıtılması.

amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir. Kişisel verileriniz KVKK çerçevesinde ve denetiminde, ciddi bir gizlilik içerisinde Şirket tarafından size hizmet gayesi ile kullanılmakta ve işlenmektedir. Şirket tarafından sizlere ait verileri işlerken hukuka ve dürüstlük kuralına riayet ederek verilerin doğru olmasına, işlemenin kapsamı dışında kullanılmamasına, meşru amaçlar doğrultusunda işlenmesine, verilerin güncel tutulmasına ve hedeflenen amaç için gereken makul süre kadar muhafaza edilmesine dikkat edilmektedir.

4.            Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

           4.1. Yurtiçi Aktarımlar

Şirket, yukarıda belirtilen veri işleme amaçlarını gerçekleştirmek üzere, 3. maddede belirtilen amaçlar ile sınırlı olarak, söz konusu kişisel verileri KVKK’nın 8. maddesine uygun olarak güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla, yurt içinde bulunan; Şirket’in dolaylı/doğrudan iştirakleri ya da bağlı ortaklıkları, grup şirketleri iş ortakları, faaliyetleri gereği anlaşmalı olduğu ve hizmet sunduğu müşteriler, Şirket tarafından hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da iş birliği yapılan şirketler ve diğer 3. kişi ya da kuruluşlar, Şirket’in danışmanları, hissedarları ya da çözüm ortakları, tedarikçiler veya yükleniciler, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer otoriteler ile paylaşabilecektir.

           4.2. Yurtdışı Aktarımlar

Şirket, yukarıda belirtilen veri işleme amaçlarını gerçekleştirmek üzere, 3. maddede belirtilen amaçlar ile sınırlı olarak, söz konusu kişisel verileri, veri sahibinin açık rızasını alarak, KVKK’nın 9. maddesine uygun olarak; Şirket’in iş ortaklığı/bağlı ortaklığını kurulma amacının yerine getirilmesi amacıyla sınırlı olarak, yurtdışında bulunan kendine ya da sözleşme ilişkisi içerisinde olacağı 3. taraf tüzel kişilere ait sunucularına aktarabilecektir.

Şirket ya da sözleşme ilişkisi içerisinde olacağı 3. taraf tüzel kişiler; kişisel verileri yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla, yurtdışında bulunan sunucularda veya diğer elektronik ortamlarda işleyip saklayabilir. Şirket, söz konusu sunucuların bulunduğu ülkelerde kişisel verilerin korunması konusunda gelişmiş kanunlar bulunduğunu, üçüncü kişilerinde teknik ve idari tedbirlerini aldıklarını garanti etmektedir.

5.            Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları

Kişisel veri sahipleri, KVKK’nın 11. maddesi uyarınca aşağıda yer alan haklara sahiptir:

a)      Şirket’in kendilerine ilişkin kişisel verileri işleyip işlemediğini ve hangi kişisel verileri işlediğini öğrenme,

b)     İşleme faaliyetinin amaçlarına ilişkin bilgi alma,

c)      Şirket’in yurt içinde veya yurt dışında kişisel verileri aktardığı üçüncü kişileri bilme,

d)     Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e)      Kanun’a uygun olarak kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f)      Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi talebi halinde; yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g)     İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve

h)     Kişisel verilerinin birer kopyasını alma

i)       Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple veri sahibinin zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel veri sahipleri yukarıda belirtilen haklara ilişkin yazılı taleplerini işbu Aydınlatma Metni’nin Ek’inde yer almakta olan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Akçaburgaz Mah. 3132. Sk. No: 2 Esenyurt İstanbul adresine ıslak imzalı olacak şekilde noter kanalıyla, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya kvkk@chargeinn.com.tr elektronik posta adresine elektronik posta göndererek iletebilirler. 

Kişisel veri sahiplerinin sahip oldukları ve yukarıda belirtilen haklarını kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettikleri hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep edilen hususun açık ve anlaşılır olması, talep edilen konunun kişisel veri sahibinin şahsı ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediliyor ise bu konuda özel olarak yetkilendirilmiş olunması ve bu yetkinin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir. 

Şirket’imize iletilen usulüne uygun talepler en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket’imiz tarafından başvuru sahibinden Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret istenebilecektir.

Şirket’in Kanun’da olabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemler nedeni ile iş bu aydınlatma metninde değişiklik yapma hakkı saklıdır. 

6.      Veri Sorumlusu İletişim Bilgileri

Veri Sorumlusu           : Shu Arge İnovasyon ve Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi

Mersis No                    : 0769231392400001

Vergi No                      : 7692313924

Adres                          : Akçaburgaz Mah. 3132. Sk. No: 2 Esenyurt İstanbul

E-Mail                         : kvkk@chargeinn.com.tr